Huisregels

Huisregels (gebruiksvoorwaarden)

Wij vinden het belangrijk dat we met alle gebruikers de stalling netjes, schoon en veilig houden, zodat iedereen er op een prettige en eerlijke manier gebruik van kan maken. Laat geen mensen binnen die niet beschikken over een toegangspas. Er is geen beheerder in de stalling aanwezig, dus zorg dat je fiets goed op slot staat!

Voor vragen, opmerkingen of suggesties, kun je altijd contact met ons opnemen!

Gebruiksvoorwaarden (huisregels)

Abonnementhouder en Exploitant van de fietsenstalling Laan van NOI (hierna Exploitant) komen het volgende overeen:

Gebruik van de stalling

1.       Met een abonnement krijgt Abonnementhouder 24 uur per dag, 7 dagen in de week toegang tot de stalling voor het stallen van één fiets van het type waarvoor een abonnement is afgesloten.

2.       Abonnementhouder ontvangt een persoonlijke toegangspas, welke toegang verschaft tot de stalling.

3.       Abonnementhouder controleert bij het betreden en het verlaten van de stalling dat de deur zich sluit en laat geen derden binnen die niet beschikken over een eigen toegangspas.

4.    Het is Abonnementhouder bekend dat er tussen 7.00 uur en 22.00 uur cameratoezicht is. Tussen 22.00 uur en 7.00 uur is er geen cameratoezicht.

5.       Het is Abonnementhouder niet toegestaan de toegangspas in gebruik te geven aan derden of deze toegang tot de stalling te verschaffen. Het is Exploitant te allen tijde toegestaan Abonnementhouder te verzoeken zich te identificeren om het rechtmatig gebruik van de toegangspas vast te stellen.

6.       Het is Abonnementhouder niet toegestaan de stallingruimte te gebruiken voor opslag van andere zaken dan een fiets zonder schriftelijke toestemming van Exploitant.

7.       Abonnementhouder stalt zijn of haar fiets geheel voor eigen risico. Exploitant aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor diefstal of vermissing van een fiets, schade aan de fiets of schade aan andere objecten van Abonnementhouder.

8.       Exploitant aanvaardt geen enkele directe of indirecte aansprakelijkheid veroorzaakt voor bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, inbraak, het niet functioneren van het toegangssysteem, het camerasysteem of andere delen van de stalling.

9.       De toegangspas blijft te allen tijde eigendom van Exploitant.

Abonnement en kosten

10.       Een abonnement kan elke dag van de maand ingaan, met een minimale looptijd van één maand.

11.   Verschuldigde huurkosten voor de eerste maand betaalt Abonnementhouder vooruit via iDEAL. Daarna worden de huurkosten maandelijks vooruit betaald per automatische incasso.

12.   De kosten voor een abonnement voor een standaard fiets bedraagt  €15,00 per maand. Voor afwijkende modellen zoals bakfietsen, scooters, motoren etc. kan een ander tarief worden berekend. 

13.   Bij het afsluiten van het abonnement betaalt Abonnementhouder een borgsom van € 20,00 voor de toegangspas en eenmalig € 10,00 administratiekosten.

14.   Bij verlies of beschadiging van de toegangspas is Abonnementhouder opnieuw de borgsom verschuldigd.

15.   De door Abonnementhouder betaalde borgsom wordt terugbetaald door Exploitant indien Abonnementshouder alle betalingen heeft voldaan en Abonnementshouder de toegangspas binnen 5 werkdagen na beëindiging van het abonnement heeft geretourneerd.

16.   Alle genoemde bedragen zijn inclusief BTW.

17.   Exploitant is gerechtigd de huurprijs jaarlijks te verhogen, voor het eerst per 1 mei 2019. Exploitant dient dit minimaal twee maanden van te voren aan Abonnementhouder bekend te maken.

18.   Bij betalingsachterstand wordt Abonnementhouder schriftelijk dan wel telefonisch dringend verzocht de achterstallige betalingen per omgaande te voldoen. Indien het bedrag binnen 5 werkdagen niet is betaald wordt hem/haar de toegang tot de stalling geblokkeerd. Toegang wordt weer verkregen na betaling van het verschuldigde bedrag verhoogd met €5,00 administratiekosten. Exploitant maakt gebruik van het recht op retentie.

19.   Exploitant is bevoegd om eventuele gemaakte kosten in verband met het door Abonnementhouder niet naleven van deze gebruiksvoorwaarden aan Abonnementhouder in rekening te brengen.

20.   Eventuele kosten ten gevolge van (juridische) incasso worden bij Abonnementhouder in rekening gebracht.

Beëindiging abonnement

21.   Abonnementhouder kan het abonnement beëindigen met een opzegtermijn van één maand.

22.   Het is Exploitant te allen tijde toegestaan het abonnement eenzijdig op te zeggen, met een opzegtermijn van 1 maand.

23.   Exploitant behoudt zich daarnaast het recht voor bij wanbetaling, onachtzaam- en/of oneigenlijk gebruik van de stalling, Abonnementhouder de toegang tot de stalling te weigeren en het abonnement per direct te beëindigen.

24.   Het abonnement wordt als beëindigd beschouwd indien de toegangspas binnen 5 werkdagen na afloop van het abonnement door Exploitant is ontvangen. E.e.a. vergezeld van naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en het rekeningnummer waarop het abonnement werd afgesloten.

Persoonsgegevens

25. Exploitant gaat zorgvuldig om met de door Abonnementhouder verstrekte persoonsgegevens en gebruikt deze uitsluitend voor het kunnen uitleveren van de toegangspas, eventuele communicatie en de automatische incasso. Exploitant verstrekt persoonsgegevens niet aan derden zonder daarvoor vooraf toestemming gevraagd te hebben aan Abonnementhouder. 

26. In het geval van ontwikkelingen of verandering gerelateerd aan Fietsenstalling Laan van NOI is Exploitant gerechtigd Abonnementhouder daarover te informeren.

Slotbepalingen

27. Het pand waarin Fietsenstalling Laan van NOI is gevestigd wordt de komende jaren gerenoveerd en herontwikkeld. Het is nog niet bekend hoe lang de fietsenstalling beschikbaar zal blijven voor Abonnementhouders. Dit is Abonnementhouder bekend en Abonnementhouder accepteert dat dit mogelijk tot overlast kan leiden.   

 28. Op deze overeenkomst is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing. Eventuele geschillen worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag.